image top banner

דופק אלקטרומגנטי- EMP

הדוא"מ הינו תוצר לוואי של פיצוץ גרעיני המתבטא בקרינת פולס רב עוצמה המכסה שטח נרחב. האינטראקציה בין השדה הגבוה לאלמנטים של מערכת אלקטרונית כלשהי עלולה לגרום נזק למערכת, וכן שיבוש תמידי או שיבוש זמני בפעולת המערכת, הגורמים לירידה משמעותית בביצועיה.

כתבות בנושא זה